REGLER

REGLER & STADGAR

för den ideella föreningen Gym1 med hemort i Vänersborgs Kommun

Bildad den 1995-06-01


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att till dess medlemmar erbjuda möjligheter till styrke- och motionsförbättrande aktiviteter på individuell nivå i en för alla acceptabel och trivsam miljö. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopningsfri idrott.


2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i för­eningen som med­lemmar.


3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två sty­rel­seledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.


5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.


6 § Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.


7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, av vilka minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl fullvärdig medlem som styrelsen.


8 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen fordras beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, av vilka minst ett ska vara ordinarie årsmöte. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till välgörande ändamål.


9 § Medlemskap

Minimiålder för medlemskap är 18 år. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas.

Framflyttning av förfallodatum kan endast ske vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att vederbörande kom­mer att motarbeta föreningens ändamål och intressen eller på annat sätt skada föreningens anseende. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen och meddelas den sökande, tillsammans med skälen till avslaget, inom tio dagar från det att beslut tagits.

Två nivåer av medlemskap finns:

1. Tillfällig medlem = Medlem som ännu ej betalt träningsavgift (befinner sig ”Under betalning”).

2. Fullvärdig medlem = Medlem som betalt träningsavgift/alternativt är avgiftsbefriad och där förfallodagen ej passerats.

Anm.: En tillfällig medlem har en fullvärdig medlems skyldigheter men inte rättigheter.


10 § Utträde

Medlemskapet förfaller i samband med medlems-/träningskortets utgång. Vid önskan från medlem om utträde innan träningskortets utgång, är – om ingen annan speciell överenskommelse ingåtts – föreningen ej skyldig att återbetala resterande erlagd avgift. I händelse av sjukdom skall detta kunna styrkas med läkarintyg om återbetalning av avgift ska ske.


11 § Uteslutning samt villkor för avstängning

Uteslutning av medlem ur föreningen får ske av följande anledningar:

Om medlem har:

Försummat att betala av föreningen beslutade avgifter.

Motarbetat före­ningens verksam­het och ändamål.

Uppenbarligen skadat föreningens anseende.

Lånat ut sitt tränings – och passerkort till icke-medlemmar, eller medvetet verkat för att icke-medlemmar kunnat bruka lokalen utan att erlägga avgift.

Brukat otillåtna preparat (dopning) eller på annat sätt befattat sig med sådana.

Nekat till att på anmodan genomföra av föreningen sanktionerat dopningstest.

Underlåtit att följa övriga stadgar, regler och beslut som fattats av föreningens beslutande organ (årsmötet, extra årsmöte och styrelsen).


En person som testats positivt, nekat att låta sig testas vid någon av de slumpmässigt förekommande kontrollerna eller på annat sätt befattat sig med otillåtna preparat kommer att avstängas från föreningen och dess lokaler under en tidsperiod av två år. Överträdelse av avstängningsbeslut innebär att avstängningen blir permanent. Vill den avstängda personen, efter det att dessa två år förflutit, åter lösa medlemskap i föreningen kommer han/hon att få ansöka om medlemskap. Den då sittande styrelsen beslutar om medlemmen beviljas återinträde i föreningen eller ej.

I samband med det nya medlemskapet skall den tidigare avstängda personen godkänna att han/hon kommer att dopningstestas vid ett slumpmässigt utvalt tillfälle. Den tidigare avstängda personen får själv betala kostnaderna för kontrollen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning sker genom individuell bedömning av styrelsen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och meddelas den berörda, tillsammans med skälen till åtgärden, inom tio dagar från det att beslut tagits.


12 § Medlems rättigheter och skyldigheter


Medlem:

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.

har rätt till information om föreningens angelägenheter.

skall följa föreningens stadgar, regler och beslut som fattats av föreningens beslutande organ (årsmötet, extra årsmöte och styrelsen).

är skyldig att hålla sig informerad om de stadgar, regler och beslut som berör föreningens verksamhet.

har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av för­e­ningen.

skall ansvara för att de personer som medlemmen tar med sig till träningslokalen, och vilka icke är medlemmar i föreningen, betalar avgift.

Skall visa HÄNSYN och använda sunt förnuft i träningsloken – och även utanför denna uppträda på ett sådant sätt att föreningens anseende ej skadas


ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE


13 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut­­gången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Tidpunkt för årsmötet skall meddelas medlemmarna senast fem veckor innan. Kallelse till årsmötet jämte förslag till före­dragningslista skall av styrelsen, senast tre veckor före mötet, anslås i träningslokalen. Har förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallel­sen.

Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl fullvärdig medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen skriftligt tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


15 § Rösträtt och övrigt på årsmötet

Endast fullvärdig medlem har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Endast fullvärdiga medlemmar i föreningen och av styrelsen kallade personer äger rätt att närvara på årsmötet.


16 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


17 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 7 § första stycket och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slu­tet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.


18 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är fullvärdig medlem av föreningen. Ar­betstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till re­visor i föreningen.


19 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.   Fastställande av föredragningslista.

4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

       a) föreningens ordförande för en tid av två år.

       b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år.

       c) Två revisorer jämte valfritt antal suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta.

       d) Valfritt antal ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

       e) Valfritt antal styrelsesuppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

13. Fastställande av arvode åt styrelsens ordinarie ledamöter.

14. Övriga frågor.


20 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 § och 16 §.


VALBEREDNINGEN


21 § Sammansättning, ålägganden

Valberedningen skall bestå av valfritt antal ledamöter, varav en sammankallande. Valbered­ningen sam­manträder vid behov. Valberedningen skall senast sex veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.


REVISORER


22 §  Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty­relseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före års­mötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast 14 dagar före årsmötet.


STYRELSEN


23 § Sammansättning

Styrelsen skall bestå av ordförande, ett jämt antal övriga ledamöter (minst fyra och högst sex) och valfritt antal suppleanter. Föreningen skall, så långt det är möjligt sträva efter att ha en styrelse som består av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt­ningshavare som behövs. Följande stycke gäller i de fall suppleanter har valts in på årsmötet: Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befatt­ning inom styrelsen. Ersätts/slutar fler än tre styrelseledamöter, under den mandatperiod för vilken de valdes, är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte för inval av nya styrelseledamöter.


24 § Styrelsens ålägganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – med stöd i dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen gällande stadgar och bindande regler iakttas och följs, med alla till buds stående medel motarbeta dopning i alla dess former, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel, tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 22 § samt förbereda årsmötet.


Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för för­eningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ord­föranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av ar­betsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.


Sekreteraren förbereder styrelsens sammanträden och föreningens möten, för protokoll över styrelsens sammanträden, ser till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt, ser till att fattade beslut har verkställts, om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar, årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.


Kassören ser till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen, ser till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts- organisationer m.fl, svarar för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över för­eningens räkenskaper, årligen upprätta balans- samt resultaträkningar, utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning, se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet, föra medlemsförteckning, föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs, se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som förening­ens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga till­hörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.


25 §  Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet le­damöter har begärt det. Kallelse till styrelsemöte skall utsändas minst en vecka före sammanträdet. 

Följande stycke gäller i de fall suppleanter har valts in på årsmötet: Suppleanter skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som tjänstgör för ordinarie ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt. Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till proto­kollet.


26 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären­den till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller an­ställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


Kontakt: info@gym1.se

Adress: Industrigatan 10, Vänersborg

Samarbetspartners:

Copyright @ All Rights Reserved